Dietyloamina do chromatografii HPLC

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: (C2H5)NH
M( g/mol): 73,14
CAS: 109-89-7
 
Wyczyść

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 1l
2. 2.5l

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny (C2H5)NH
2. Synonimy dwuetyloamina, DEA
3. M( g/mol) 73,14
4. CAS 109-89-7
5. WE 203-716-3
6. H 314
7. P 280, 301+330+331, 305+351+338, 309, 310
8. RID/ADR 3, II
9. UN 1154

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciecz
2. Kolor bezbarwna
3. Zapach amoniaku
4. Temperatura topnienia °C -48
5. Temperatura wrzenia °C 56
6. Temperatura samozapłonu °C 310
7. Temperatura zapłonu °C -25
8. Granice wybuchowości dolna/ górna 1,7 % obj. – 10,1 % obj.
9. Gęstość g/cm3 0,71
10. Rozpuszczalność w wodzie rozpuszczalna
11. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych alkohole
12. pH 13 ( 100g/H2O, 20°C)

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 99,5 %
2. Woda max. 0,15 %
3. UV transmisja (kuweta 1cm) 300 nm min. 50 %
4. UV transmisja (kuweta 1cm) 320 nm min 70 %
Shopping Cart