Dietyloamina cz.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: (C2H5)2NH
M( g/mol): 73,14
CAS: 109-89-7
       
Wyczyść

Diethylamine

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 100ml
2. 250ml
3. 500ml
4. 1l
5. 2.5l
6. 3l
7. 5l
8. 10l
9. 20l

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny (C2H5)2NH
2. Synonimy dwuetyloamina, DEA
3. M( g/mol) 73,14
4. CAS 109-89-7
5. H 314
6. P 280, 301+330+331, 305+351+338, 309, 310
7. RID/ADR 3, II
8. UN 1154

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciecz
2. Kolor bezbarwna
3. Zapach amoniaku
4. Temperatura topnienia °C -48
5. Temperatura wrzenia °C 56
6. Temperatura samozapłonu °C 310
7. Temperatura zapłonu °C -25
8. Granice wybuchowości dolna/ górna 1,7 % obj.10,1 % obj.
9. Lepkość w temperaturze 20°C 0,34 mPa.s (25°C)
10. Cisnienie pary 250 mbar (20°C)
11. Gęstość g/cm3 0,71 (20°C)
12. Rozpuszczalność w wodzie rozpuszczalna
13. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych alkohole
14. log P(o/w) 0,58
15. pH 13 (100 g/l H2O, 20°C)
16. Współczynnik załamania światła (20°C) 1,3840-1,3860

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość 99,0 -107,0 %
2. Żelazo (Fe) max. 0,0005 %
3. Metale ciężkie (j. Pb) max. 0,001 %
4. Wygląd zewnętrzny bezbarwna lub lekko żółta ciecz
5. Chlorki (Cl) max. 0,003 %
6. Siarczany (SO4) max. 0,01 %
7. Gęstość (g/cm3, 20°C) 0,704 –0,708
8. Pozostałość po odparowaniu max. 0,05 %
Shopping Cart