Dichlorometan ocz.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: CH2Cl2
M( g/mol): 84,93
CAS: 75-09-2
   
Wyczyść

Dichloromethane

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 10l
2. 5l
3. 20l
4. 30l
5. 2.5l
6. 3l

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny CH2Cl2
2. Synonimy chlorek metylenu, dwuchlorometan, dichlorek metylenu
3. M( g/mol) 84,93
4. CAS 75-09-2
5. H 351
6. P 281, 308+313
7. RID/ADR 6.1, III
8. UN 1593

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciecz
2. Kolor bezbarwna
3. Zapach słodkawy (podobny do zapachu chloroformu)
4. Temperatura topnienia °C -95
5. Temperatura wrzenia °C 39,5 – 40,5°
6. Temperatura samozapłonu °C 605
7. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
8. Granice wybuchowości dolna/ górna 13% obj./ 22% obj.
9. Lepkość w temperaturze 20°C 0,437 mPa.s
10. Cisnienie pary 475 hPa
11. Gęstość g/cm3 1,326
12. Rozpuszczalność w wodzie 16 g/l (20°C)
13. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych alkohol etylowy, metanol, eter etylowy, aceton, czterochlorek węgla, benzen
14. log P(o/w) 1,25
15. pH obojętne (20°C)

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 98,5 %
2. Barwa max. 30 j.Hz
3. Woda max. 0,1 %
4. Substancje nielotne max. 0,005 %
5. Wolne chlorowce max. 0,005 %
Shopping Cart