Dichloroetan do chromatografii HPLC

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: ClCH2CH2Cl
M( g/mol): 98,97
CAS: 107-06-2
     
Wyczyść

1,2-Dihloroethane

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 1L
2. 2.5L

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny ClCH2CH2Cl
2. Synonimy 1,2-dwuchloroetan, 1,2-dichloroetan, dichlorek etylenu, chlorek etylenu
3. M( g/mol) 98,97
4. CAS 107-06-2
5. WE 203-458-1
6. H 225, 302, 319, 335, 350,
7. P 201, 210, 302+352, 304+340, 305+351+338, 308+33
8. RID/ADR 3, II
9. UN 1184

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciecz
2. Kolor bezbarwna (ciemnieje podczas przechowywania)
3. Zapach podobny do zapachu chloroformu
4. Temperatura topnienia °C -35,66
5. Temperatura wrzenia °C 83,48
6. Temperatura samozapłonu °C 440
7. Temperatura zapłonu °C 13
8. Granice wybuchowości dolna/ górna 6,2% obj. /16% obj.
9. Lepkość w temperaturze 20°C 0,838 mPa.s
10. Gęstość g/cm3 1,25
11. Rozpuszczalność w wodzie 8 g/l (20°C)
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych alkohol etylowy, eter etylowy, aceton, chloroform, czterochlorek węgla, dimetylo-sulfotlenek
13. log Po/w 1,48
14. pH obojętne (20°C)

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 99,8 %
2. Substancje nielotne max. 0,0005 %
3. Woda (KF) max. 0,01 %
4. Kwasowość max. 0,0005 meq/g
5. UV transmisja (kuweta 1cm) 250 nm min. 50 %
6. UV transmisja (kuweta 1cm) 280 nm min. 98 %
7. UV transmisja (kuweta 1cm) 260nm min. 90%
8. UV transmisja (kuweta 1cm) 300 nm min. 99 %
Shopping Cart