Dichloroetan cz.d.a

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: ClCH2CH2Cl
M( g/mol): 98,97
CAS: 107-06-2
     
Wyczyść

1,2-Dihloroethane

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 100 ml
2. 250ml
3. 500ml
4. 1l
5. 2.5l
6. 3l
7. 5l
8. 10l
9. 20l
10. 30l

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny ClCH2CH2Cl
2. Synonimy 1,2-dwuchloroetan, 1,2-dichloroetan, dichlorek etylenu, chlorek etylenu
3. M( g/mol) 98,97
4. CAS 107-06-2
5. H 225, 302, 319, 335, 350,
6. P 201, 210, 302+352, 304+340, 305+351+338, 308+33
7. RID/ADR 3, II
8. UN 1184

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciecz
2. Kolor bezbarwna klarowna ciecz (ciemnieje podczas przechowywania)
3. Zapach podobny do zapachu chloroformu
4. Temperatura topnienia °C -35,66
5. Temperatura wrzenia °C 83,48
6. Temperatura samozapłonu °C 440
7. Temperatura zapłonu °C 13
8. Granice wybuchowości dolna/ górna 6,2% obj./16% obj.
9. Lepkość w temperaturze 20°C 0,838 mPa.s
10. Cisnienie pary 87 hPa
11. Gęstość g/cm3 1,25
12. Rozpuszczalność w wodzie 8 g/l (20°C)
13. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych alkohol etylowy, eter etylowy, aceton, chloroform, czterochlorek węgla, dimetylo-sulfotlenek
14. log P(o/w) 1,48
15. pH obojętne (20°C)

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Żelazo (Fe) max. 0,00001%
2. Wapń (Ca) max. 0,00005%
3. Ołów (Pb) max. 0,00001%
4. Kadm (Cd) max. 0,000005%
5. Cynk (Zn) max. 0,00001%
6. Magnez (Mg) max. 0,00001%
7. Miedź (Cu) max. 0,0000002%
8. Mangan (Mn) max. 0,0000002%
9. Chlorki (Cl) max. 0,002 %
10. Zawartość GC min. 99,5 %
11. Substancje redukujace KMnO4 max. 0,001 %
12. Woda max. 0,03 %
13. Nikiel (Ni) max. 0,0000002%
14. Kobalt (Co) max. 0,000002%
15. Gęstość (g/cm3, 20°C) 1,246 – 1,255
16. Chrom (Cr) max. 0,000002 %
17. Wolne kwasy (j. HCI) max. 0,001 %
18. Substancje nielotne max. 0,002 %
Shopping Cart