di-Sodu wodorofosforan 12 hydrat cz.d.a.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: Na2HPO4 *12H2O
M (g/mol): 358,14
CAS: 10039-32-4
WE: 231-448-7
 
Wyczyść

Sodium phosphate dibasic dodecahydrate

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 50 g
2. 100 g
3. 250 g
4. 500 g
5. 750 g
6. 1 kg
7. 2 kg
8. 5 kg
9. 10 kg
10. 15 kg

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny Na2HPO4 *12H2O
2. Synonimy sodu fosforan dwuzasadowy dwunastowodny
3. M (g/mol) 358,14
4. CAS 10039-32-4
5. WE 231-448-7
6. H nie dotyczy
7. P nie dotyczy
8. RID/ADR nie dotyczy
9. UN nie dotyczy

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor bezbarwny
3. Zapach bez zapachu
4. pH 9,0 – 9,5 (50 g/l H2O w 20°C)
5. Temperatura topnienia °C ok. 34 rozkład
6. Temperatura wrzenia/rozkładu °C > 34
7. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
8. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
9. Granice wybuchowości nie dotyczy
10. Ciśnienie pary brak danych
11. Gęstość g/cm3 1,52 (20°C)
12. Ciężar nasypowy 800 – 900 kg/m3
13. Rozpuszczalność w wodzie 218 g/l (20°C)
14. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość 99 – 102 %
2. Substancje nierozpuszczalne w wodzie max. 0,005 %
3. pH (5%, 20°C) 9,0 – 9,3
4. Chlorki (Cl) max. 0,001 %
5. Metale ciężkie (j.Pb) max. 0,001%
6. Siarczany (SO4) max. 0,005 %
7. Arsen (As) max. 0,0001 %
8. Żelazo (Fe) max. 0,001 %
9. Potas (K) max. 0,03 %
10. Azot ogólny (N) max. 0,001 %
11. Wygląd zewnętrzny białe kryształy lub krystaliczny proszek
Shopping Cart