di-Sodu wersenian 0,05 mol/l odważka analityczna

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: C10H14N2Na2O8 * 2H2O
M( g/mol): 372,24
CAS: 6381-92-6
WE: 205-358-3
 
Wyczyść

Odważka analityczna to określona ilość substancji (stałej lub roztworu) w zamkniętej ampułce, przeznaczona do sporządzenia roztworu o określonym mianie.

Edetate disodium dihydrate analytical weighed amount

Informacje handlowe

L.p. Ilość/ szt.
1. 1 szt.
2. 10 szt.

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny C10H14N2Na2O8 * 2H2O
2. M( g/mol) 372,24
3. CAS 6381-92-6
4. WE 205-358-3
5. H nie dotyczy
6. P nie dotyczy
7. UN nie dotyczy
8. RID/ADR nie dotyczy

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor biały
3. Zapach bez zapachu
4. Temperatura topnienia °C 244 – 246
5. Temperatura wrzenia °C brak danych
6. Temperatura samozapłonu °C brak danych
7. Temperatura zapłonu °C brak danych
8. Granice wybuchowości dolna górna nie dotyczy
9. Cisnienie pary brak danych
10. Gęstość g/cm3 około 2,53 (w 20°C)
11. Rozpuszczalność w wodzie 100 g/l (20°C)
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych
13. Ciężar nasypowy 400 – 500 kg/m3
14. pH 4-5 (50 g/l H2O, 20 °C)

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Stężenie po rozcieńczeniu do 1000 ml w 20° C 0,05 mol/l ± 0,2 %
Shopping Cart