Denaturat-płyn RKG3

1,00 

Dostawca: ChemiLab
CAS: nie dotyczy
WE: nie dotyczy
 
Wyczyść

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 500ml
2. 1l
3. 2,5l
4. 3l
5. 5l
6. 10l
7. 20l
8. 30l
9. 250ml

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Synonimy mieszanina alkoholu etylowego, izopropanolu, bitrexu, glikolu propylenowego
2. M( g/mol) nie dotyczy
3. CAS nie dotyczy
4. WE nie dotyczy
5. H 225, 302, 319, 336
6. P 210, 305+351+338
7. RID/ADR 3, III
8. UN 1170

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciecz
2. Kolor bezbarwny
3. Zapach nieprzyjemny, duszący
4. Temperatura topnienia °C brak danych
5. Temperatura wrzenia °C ok. 79
6. Temperatura samozapłonu °C ok. 425
7. Temperatura zapłonu °C ok.18
8. Granice wybuchowości dolna/ górna 3,0% obj./18% obj.
9. Lepkość w temperaturze 20°C ok. 1,19 mPa·s
10. Cisnienie pary ok. 59 hPa (20°C)
11. Gęstość g/cm3 0,815 – 0,830 (20°C)
12. Rozpuszczalność w wodzie nieograniczona
13. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych
14. pH 6,0 – 7,0

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Wygląd ciecz klarowna bez zanieczyszczeń
2. Gęstość (20°C) 0,82 g/cm3
3. Moc pozorna (20°C) 93,o %
4. Zawartość wody max. 10, 0 %
5. Zawartość glikolu 1,0 ±0,2 %
6. Zawartość alkoholu porektyfikacyjnego skażonego bitrexem 99,0 %±1,0 %
Shopping Cart