Czerwień obojętna

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: C15H17CIN4
M( g/mol): 288,78
CAS: 553-24-2
Wyczyść

Natural red

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 5 g
2. 10 g
3. 25 g
4. 50 g
5. 100 g

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny C15H17CIN4
2. Synonimy czerwien toluenowa
3. M( g/mol) 288,78
4. CAS 553-24-2
5. H nie dotyczy
6. P nie dotyczy
7. RID/ADR nie dotyczy
8. UN nie dotyczy
9. WE 209-035-8

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor zielono- czarny
3. Zapach prawie bez zapachu
4. pH około 3,1 ( 10g/l H2O, 20°C)
5. Temperatura topnienia °C 290 (rozkład)
6. Temperatura wrzenia °C nie dotyczy
7. Temperatura samozapłonu °C brak danych
8. Temperatura zapłonu °C brak danych
9. Ciśnienie pary (hPa) brak danych
10. Gęstość (g/cm3) brak danych
11. Rozpuszczalność w wodzie 50 g/l (25°C)
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych etanol 20 g/l (25°C)
13. Ciężar nasypowy (kg/m3) okolo 300- 500
14. Granice wybuchowości dolna/górna brak danych

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Jednorodność chromatograficzna (TLC) wg przepisu
2. Straty po suszeniu max. 8,0%
3. Maximum absorpcji 239-544 nm (50% etanol)
4. Zawartość min 50%
5. Rozpuszczalnośc w wodzie wg przepisu
6. Zmiana barwy w zakresie pH 6,8 czerwona
7. Zmiana barwy w zakresie pH 8,0 pomarańczowa
8. Procentowy współczynnik absorpcji; (1%; 1cm; 50% etanol) min. 770
Shopping Cart