Czerwień krezolowa

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: C15H15N3O2
M( g/mol): 404,41
CAS: 1733-12-6
Wyczyść

Cresol red

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 1 g
2. 5 g
3. 7,5 g
4. 10 g
5. 15 g
6. 25 g
7. 50 g

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny C15H15N3O2
2. M( g/mol) 404,41
3. CAS 1733-12-6
4. H nie dotyczy
5. P nie dotyczy
6. RID/ADR nie dotyczy
7. UN nie dotyczy
8. WE 263-654-8

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor brązowy
3. Zapach bez zapachu
4. pH brak danych
5. Temperatura topnienia °C 250 (rozkład, lit.)
6. Temperatura wrzenia °C brak danych
7. Temperatura samozapłonu °C brak danych
8. Temperatura zapłonu °C brak danych
9. Ciśnienie pary (hPa) brak danych
10. Gęstość (g/cm3) brak danych
11. Rozpuszczalność w wodzie rozpuszczalna (20°C)
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych
13. Ciężar nasypowy (kg/m3) brak danych
14. Granice wybuchowości dolna/górna brak danych

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Jednorodność chromatograficzna (TLC) wg przepisu
2. Wygląd zewnętrzny ciemnobrązowy proszek
3. Pozostałość po prażeniu (j. SO4) 17-20%
4. Molowy współczynnik absorpcji E ( pH 5,0; 435 nm ) min. 18500
5. Molowy współczynnik absorpcji E ( pH 9,2; 575 nm ) min. 45500
6. Rozpuszczalnośc w wodzie wg przepisu
7. Stała dysocjacji pK (pH 5,0-9,2) 7,6- 8,2
8. Zmiana barwy w zakresie pH 0,2- 1,8 (czerwona- żółta)
9. Zmiana barwy w zakresie pH 7,2- 8,8 (żółta- purpurowa)
Shopping Cart