Czerwień alizarynowa S

1,00 

Dostawca: ChemiLab

Wzór sumaryczny: C14H7NaO7S

M( g/mol): 342,26

CAS: 130-22-3

 

Wyczyść

Alizarin Red S

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 1 g
2. 5 g
3. 7,5 g
4. 10 g
5. 15 g
6. 25 g

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny C14H7NaO7S
2. Synonimy Alizaryna S
3. M( g/mol) 342,26
4. CAS 130-22-3
5. H 315, 319, 335
6. P 305+ 351+ 338
7. RID/ADR nie dotyczy
8. UN nie dotyczy
9. WE 204-981-8

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor pomarańczowy
3. Zapach fenolowy
4. pH 6- 7 (1g/l H2O, 20°C)
5. Temperatura topnienia °C brak danych
6. Temperatura wrzenia °C brak danych
7. Temperatura samozapłonu °C brak danych
8. Temperatura zapłonu °C brak danych
9. Ciśnienie pary (hPa) brak danych
10. Gęstość (g/cm3) brak danych
11. Rozpuszczalność w wodzie 1 g/l (20°C)
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych
13. Ciężar nasypowy (kg/m3) około 340
14. Granice wybuchowości dolna/górna brak danych

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zakres zmiany barwy pH 3,7- 5,2
Shopping Cart