Czerń eriochromowa T wsk.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: C20H12N3NaO7S
M( g/mol): 461,38
CAS: 1787-61-7
     
Wyczyść

Eriochrome Black T

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 5 g
2. 10 g
3. 25 g
4. 50 g
5. 100 g
6. 250 g
7. 500 g

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny C20H12N3NaO7S
2. M( g/mol) 461,38
3. CAS 1787-61-7
4. H 319, 411
5. P 273, 305+ 351+ 338
6. RID/ADR 9, III
7. UN 3077
8. WE 217-250-3

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor czarny
3. Zapach słaby
4. pH około 3,7 (10g/l H2O, 20°C)
5. Temperatura topnienia °C brak danych
6. Temperatura wrzenia °C brak danych
7. Temperatura samozapłonu °C brak danych
8. Temperatura zapłonu °C brak danych
9. Ciśnienie pary (hPa) brak danych
10. Gęstość (g/cm3) brak danych
11. Rozpuszczalność w wodzie 50g/l (20°C)
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych etanol 2g/l (20°C)
13. Ciężar nasypowy (kg/m3) około 400- 600
14. Granice wybuchowości dolna/górna brak danych

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Jednorodność chromatograficzna (TLC) wg. przepisu
2. Straty po suszeniu max. 5,0%
3. Pozostałość po prażeniu (j. Na2SO4) max. 20,0%
4. Czułość na jony Mg min. 0,00001 g/ml
5. Procentowy współczynnik absorbancji α1% 1cm (pH10,0; λ=580- 640nm) min. 400
Shopping Cart