Cynku siarczan roztwór mianowany 0,5 mol/l

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: ZnSO4
M( g/mol): 161,47
CAS: 7733-02-0
WE: 231-793-3
   
Wyczyść

Zinc sulfate standard solution

Analiza miareczkowa polega na oznaczaniu składnika w roztworze badanym za pomocą roztworu odczynnika o znanym stężeniu. Roztwory mianowane są to roztwory o dokładnie znanym stężeniu, wyznaczonym poprzez nastawienie jego miana.

 

 

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 100 ml
2. 500 ml
3. 1 l

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny ZnSO4
2. M( g/mol) 161,47
3. CAS 7733-02-0
4. WE 231-793-3
5. H 318, 411
6. P 280, 305+ 351+ 338
7. RID/ADR 9, III
8. UN 3082

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Postać- stan fizyczny ciecz
2. Kolor bezbarwny
3. Zapach bez zapachu
4. Temperatura topnienia °C brak danych
5. Temperatura wrzenia °C brak danych
6. Granice wybuchowości dolna górna nie dotyczy
7. Cisnienie pary brak danych
8. Gęstość g/cm3 około 1,078 (20°C)
9. Rozpuszczalność w wodzie rozpuszczalny
10. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych
11. pH około 5 (20°C)

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Wyznaczone miano 0,498 – 0,502 mol/l
Shopping Cart