Cynku chlorek roztwór mianowany 0,05 mol/l

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: ZnCI2
M( g/mol): 136,28
CAS: 7646-85-7
WE: 231-592-0
 
Wyczyść

Zinc chloride standard solution

Analiza miareczkowa polega na oznaczaniu składnika w roztworze badanym za pomocą roztworu odczynnika o znanym stężeniu. Roztwory mianowane są to roztwory o dokładnie znanym stężeniu, wyznaczonym poprzez nastawienie jego miana.

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 500 ml
2. 1 l

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny ZnCI2
2. M( g/mol) 136,28
3. CAS 7646-85-7
4. WE 231-592-0
5. H 412
6. P nie dotyczy
7. RID/ADR nie dotyczy
8. UN nie dotyczy

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Postać- stan fizyczny ciecz
2. Kolor bezbarwny
3. Zapach bez zapachu
4. Temperatura topnienia °C brak danych
5. Temperatura wrzenia °C brak danych
6. Granice wybuchowości dolna górna nie dotyczy
7. Cisnienie pary brak danych
8. Gęstość g/cm3 brak danych
9. Rozpuszczalność w wodzie rozpuszczalny
10. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych eter etylowy, alkohol etylowy
11. pH około 5

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Wyznaczone miano 0,0498 – 0,0502 mol/l
Shopping Cart