Cynku azotan roztwór mianowany 1 mol/l

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: Zn(NO3)2
M( g/mol): 189,37
CAS: 7779-88-6
WE: 231-943-8
 
Wyczyść

Zinc nitrate standard solution

Analiza miareczkowa polega na oznaczaniu składnika w roztworze badanym za pomocą roztworu odczynnika o znanym stężeniu. Roztwory mianowane są to roztwory o dokładnie znanym stężeniu, wyznaczonym poprzez nastawienie jego miana.

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 500 ml
2. 1 l

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny Zn(NO3)2
2. M( g/mol) 189,37
3. CAS 7779-88-6
4. WE 231-943-8
5. H 302, 315, 319
6. P 302+ 352, 305+351+ 338
7. RID/ADR nie dotyczy
8. UN nie dotyczy

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Postać- stan fizyczny ciecz
2. Kolor bezbarwny
3. Zapach bez zapachu
4. Temperatura topnienia °C nie dotyczy
5. Temperatura wrzenia °C brak danych
6. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
7. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
8. Granice wybuchowości dolna górna nie dotyczy
9. Cisnienie pary brak danych
10. Gęstość g/cm3 brak danych
11. Rozpuszczalność w wodzie rozpuszczalny
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych
13. pH około 5

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Wyznaczone miano 0,996 – 1,004 mol/l
Shopping Cart