Brom roztwór mianowany 0,05 mol/l

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: Br2
M( g/mol): 159,82
CAS: 7726-95-6
WE: 231-778-1
 
Wyczyść

Bromine standard solution

Analiza miareczkowa polega na oznaczaniu składnika w roztworze badanym za pomocą roztworu odczynnika o znanym stężeniu. Roztwory mianowane są to roztwory o dokładnie znanym stężeniu, wyznaczonym poprzez nastawienie jego miana.

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 100 ml
2. 250 ml
3. 500 ml
4. 1 l

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny Br2
2. M( g/mol) 159,82
3. CAS 7726-95-6
4. WE 231-778-1
5. H 332
6. P 304+ 340
7. RID/ADR 8, I
8. UN 1744

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Postać- stan fizyczny ciecz
2. Kolor czerwono- brązowy
3. Zapach ostry drażniacy
4. Temperatura topnienia °C brak danych
5. Temperatura wrzenia °C brak danych
6. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
7. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
8. Cisnienie pary brak danych
9. Gęstość g/cm3 brak danych
10. Rozpuszczalność w wodzie brak danych
11. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Wyznaczone miano 0,0498-0,0502 mol/l
Shopping Cart