Baru chlorek odważka analityczna 0,05 mol/l

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: BaCl2 *2H2O
M( g/mol): 244,28
CAS: 100326-27-9
WE: 233-788-1
   
Wyczyść

Odważka analityczna to określona ilość substancji (stałej lub roztworu) w zamkniętej ampułce, przeznaczona do sporządzenia roztworu o określonym mianie.

Barium chloride analytical weighed amount

Informacje handlowe

L.p. Ilość/ szt.
1. 1 szt.
2. 10 szt.

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny BaCl2 *2H2O
2. M( g/mol) 244,28
3. CAS 100326-27-9
4. WE 233-788-1
5. H 301+ 332
6. P 301+ 310
7. UN 1564
8. RID/ADR 6.1, III

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor bezbarwny lub biały
3. Zapach bez zapachu
4. Temperatura topnienia °C 926° C
5. Temperatura wrzenia °C 1830°C
6. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
7. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
8. Granice wybuchowości dolna górna nie dotyczy
9. Cisnienie pary brak danych
10. Gęstość g/cm3 3,9 (20° C)
11. Rozpuszczalność w wodzie 263 g/l (20° C)
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych nie rozpuszcza się w popularnych rozpuszczalnikach organicznych
13. Ciężar nasypowy około 1200-1400 kg/m3
14. pH około 5,0-8,0 (50g/l H2O, 20° C)

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Stężenie po rozcieńczeniu do 1000 ml w 20° C 0,05 mol/l ± szt0,2 %
Shopping Cart