Amonu siarczan roztwór mianowany 0,5 mol/l

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: (NH4)2SO4
M( g/mol): 132,14
CAS: 7783-20-2
WE: 231-984-1
Wyczyść

Ammonium sulfate standard solution

Analiza miareczkowa polega na oznaczaniu składnika w roztworze badanym za pomocą roztworu odczynnika o znanym stężeniu. Roztwory mianowane są to roztwory o dokładnie znanym stężeniu, wyznaczonym poprzez nastawienie jego miana.

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 100 ml
2. 250 ml
3. 500 ml
4. 1 l

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny (NH4)2SO4
2. M( g/mol) 132,14
3. CAS 7783-20-2
4. WE 231-984-1
5. H nie dotyczy
6. P nie dotyczy
7. RID/ADR nie dotyczy
8. UN nie dotyczy

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Postać- stan fizyczny ciecz
2. Kolor bezbarwny
3. Zapach bez zapachu
4. Temperatura topnienia °C nie dotyczy
5. Temperatura wrzenia °C brak danych
6. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
7. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
8. Granice wybuchowości dolna górna nie dotyczy
9. Rozpuszczalność w wodzie rozpuszczalny
10. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych
11. pH brak danych

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Wyznaczone miano 0,498- 0,502 mol/l
Shopping Cart