Amonu rodanek roztwór mianowany 0,5 mol/l

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: NH4SCN
M( g/mol): 76,12
CAS: 1762-95-4
WE: 217-175-6
Wyczyść

Ammonium thiocyanate standard solution

Analiza miareczkowa polega na oznaczaniu składnika w roztworze badanym za pomocą roztworu odczynnika o znanym stężeniu. Roztwory mianowane są to roztwory o dokładnie znanym stężeniu, wyznaczonym poprzez nastawienie jego miana.

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 100 ml
2. 250 ml
3. 500 ml
4. 1 l

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny NH4SCN
2. M( g/mol) 76,12
3. CAS 1762-95-4
4. WE 217-175-6
5. H nie dotyczy
6. P nie dotyczy
7. RID/ADR nie dotyczy
8. UN nie dotyczy

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny NH4SCN
2. M( g/mol) 76,12
3. CAS 1762-95-4
4. WE 217-175-6
5. H nie dotyczy
6. P nie dotyczy
7. RID/ADR nie dotyczy
8. UN nie dotyczy

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Postać- stan fizyczny ciecz
2. Kolor bezbarwny
3. Zapach bez zapachu
4. Temperatura topnienia °C brak danych
5. Temperatura wrzenia °C brak danych
6. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
7. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
8. Granice wybuchowości dolna górna nie dotyczy
9. Rozpuszczalność w wodzie rozpuszczalny
10. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych
11. pH brak danych
Shopping Cart