Amoniak (Woda amoniakalna) 3% cz.d.a.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: NH3* H2O
M( g/mol): 35,05
CAS:1336-21-6
WE: 215-647-6
 
Wyczyść

Ammonium hydroxide solution 3%

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 500 ml
2. 1 l
3. 5 l

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny NH3* H2O
2. M( g/mol) 35,05
3. CAS 1336-21-6
4. WE 215-647-6
5. H nie dotyczy
6. P nie dotyczy
7. RID/ADR nie dotyczy
8. UN nie dotyczy

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Postać- stan fizyczny ciecz
2. Kolor bezbarwny
3. Zapach ostry
4. pH silnie alkaliczny
5. Temperatura topnienia °C brak danych
6. Temperatura wrzenia °C brak danych
7. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
8. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
9. Granice wybuchowości dolna górna nie dotyczy
10. Cisnienie pary brak danych
11. Gęstość g/cm3 ok. 0,9853
12. Rozpuszczalność w wodzie rozpuszczalny
13. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość 3,0 ± 0,1% (NH3
2. Substancje nielotne max. 0,003%
3. Chlorki (Cl) max. 0,0001%
4. Siarka całkowita (S) max. 0,0003%
5. Węglany (CO3) max. 0,002%
6. Fosforany (PO4) max. 0,0001%
7. Wapń i magnez (j. Ca) max. 0,0002%
8. Metale ciężkie (j. Pb) max. 0,00005%
9. Żelazo (Fe) max. 0,000025%
10. Substancje red. KMnO4 (j.O2) max. 0,0008%
Shopping Cart