Amoniak (Woda amoniakalna) 25 % cz.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: NH3* H2O
M( g/mol): 35,05
CAS: 1336-21-6
WE: 215-647-6
     
Wyczyść

Ammonium hydroxide solution 25%

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 100 ml
2. 250 ml
3. 500 ml
4. 1 l
5. 2,5 l
6. 3 l
7. 5 l
8. 10 l
9. 20 l
10. 30 l

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny NH3* H2O
2. M( g/mol) 35,05
3. CAS 1336-21-6
4. WE 215-647-6
5. H 314, 335, 400
6. P 273, 280, 301+ 330+ 331, 305+ 351+ 338, 309, 310
7. RID/ADR 8, III
8. UN 2672

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Postać- stan fizyczny ciecz
2. Kolor bezbarwny
3. Zapach ostry
4. pH silnie alkaliczny
5. Temperatura topnienia °C brak danych
6. Temperatura wrzenia °C brak danych
7. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
8. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
9. Granice wybuchowości dolna górna nie dotyczy
10. Cisnienie pary brak danych
11. Gęstość g/cm3 ok. 0,907
12. Rozpuszczalność w wodzie rozpuszczalny
13. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość 24- 28 % (NH3)
2. Substancje nielotne max. 0,005%
3. Chlorki (Cl) max. 0,0002%
4. Siarka całkowita (S) max. 0,001%
5. Węglany (CO3) max. 0,003%
6. Fosforany (PO4) max. 0,0005%
7. Wapń i magnez (j. Ca) max. 0,0004%
8. Metale ciężkie (j. Pb) max. 0,0002%
9. Żelazo (Fe) max. 0,0001%
10. Substancje red. KMnO4 (j.O2) max. 0,0008%
Shopping Cart